Buchecha

Buchecha

Tablaturas

[["","\/nosso-sonho-tablatura-buchecha","Nosso sonho","Buchecha","\/tmp\/buchecha.jpg?699"],["","\/cristal-tablatura-buchecha","Cristal","Buchecha","\/tmp\/buchecha.jpg?699"]]

Relacionados

[["","\/tablatura-claudinho-e-buchecha","Claudinho e buchecha","","\/tmp\/claudinho-e-buchecha.jpg?458"],["","\/tablatura-pablo","Pablo","","\/tmp\/pablo.jpg?144"],["","\/tablatura-roberto-carlos","Roberto carlos","","\/tmp\/roberto-carlos.jpg?433"],["","\/tablatura-elis-regina","Elis regina","","\/tmp\/elis-regina.png?972"],["","\/tablatura-jorge-e-mateus","Jorge e mateus","","\/tmp\/jorge-e-mateus.jpg?500"],["","\/tablatura-exaltasamba","Exaltasamba","","\/tmp\/exaltasamba.png?947"],["","\/tablatura-adriana-arydes","Adriana arydes","","\/tmp\/adriana-arydes.jpg?648"],["","\/tablatura-lulu-santos","Lulu santos","","\/tmp\/lulu-santos.jpg?777"],["","\/tablatura-edy-hurbano","Edy hurbano","","\/tmp\/edy-hurbano.jpg?934"],["","\/tablatura-demonios-da-garoa","Demônios da garoa","","\/tmp\/demonios-da-garoa.jpg?720"]]